بخشی از فیلم آموزشی :

در اینجا میتوانید بخشی از فیلم آموزشی اکستنشن مژه را مشاهده کنید.